De verbinding van professionals rondom overlijden

Welk vraagstuk bij u speelt, bepaalt welke professional u nodig heeft.

Bij RegisterExecuteur Limburg is alles in huis, met één aanspreekpunt die u volledige financiële situatie en nalatenschap in beeld heeft en daar waar nodig adviseert.

RegisterExecuteur Limburg

RegisterExecuteur Limburg verbindt alle zaken rondom overlijden. Doordat alle professionals met hetzelfde Digitaal Nalatenschapsdossier werken, is er overleg tussen de betrokken adviseurs. Bij RegisterExecuteur Limburg is alles in huis, met één aanspreekpunt die de volledige situatie en nalatenschap in beeld heeft en daar waar nodig adviseert.
Als een nalatenschap afgewikkeld is door een professional die samenwerkt met RegisterExecuteur Limburg, kunt u erop vertrouwen dat de nabestaanden volledig zijn geadviseerd.

 • Hypotheek adviseur

 • Hypotheek adviseur

  Na overlijden loopt de hypotheek gewoon door. De erfgenamen erven de hypotheekschuld met de daarbij behorende rente. Zij zijn dan ook verplicht om de maandelijkse hypotheeklasten te voldoen.

  Het is vervolgens aan de erfgenamen om te besluiten wat er met het huis gebeurt. Zij kunnen er voor kiezen de woning en bijbehorende hypotheek aan te houden, maar verkopen is natuurlijk ook altijd mogelijk. De overwaarde of een eventuele restschuld zijn voor rekening van de erfgenamen.

  Tegenwoordig zijn er steeds meer geldverstrekkers, die de voorwaarden bij een overlijden hebben aangepast, gelukkig in positieve zin ! Hierdoor mag er binnen een vastgestelde periode na het overlijden steeds vaker boetevrij een renteaanpassing ingediend worden.

  Overlijdensrisico-verzekering

  Als aan de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld, kan de hypotheek gedeeltelijk of geheel worden beëindigd. Niet elke uitkering van een overlijdensrisicoverzekering mag zomaar kosteloos ingelost worden op de hypotheek, ook al is deze verpand aan de hypotheek.  Dit is niet bij elke geldverstrekker gelijk, hier zijn wel de specifieke voorwaarden van de geldverstrekker van toepassing.

  Daarbij heeft de wijze waarop de uitkering uitbetaald wordt mogelijk invloed op de hoogte van de nalatenschap en dus op de hoogte van de erfdelen voor de erfgenamen. Wat weer gevolgen heeft voor de hoogte van de te betalen erfbelasting.

  Het is dus belangrijk om eerst inzicht hierin te krijgen, alvorens de erfgenamen een keuze maken hoe zij de erfenis aanvaarden.

  Lees meer over wat de hypotheek adviseur voor u kan betekenen in onze kennisbank.

 • RegisterExecuteur

 • RegisterExecuteur

  Na het overlijden is er een nalatenschap van bezittingen en schulden die wordt verdeeld onder de erfgenamen. De afwikkeling van de nalatenschap, inclusief de verdeling, is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Zij nemen samen de beslissingen. Of door een executeur, dit moet dan bepaald zijn in een testament.  Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen.  Zo kunnen de erfgenamen of de benoemde executeur bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

  Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. De RegisterExecuteur is een deskundige op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Door het inschakelen van de RegisterExecuteur worden de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die hierbij komen kijken voor u geregeld. De RegisterExecuteur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde. Zo maakt de RegisterExecuteur zo spoedig mogelijk een inventarisatie van de nalatenschap. Verder worden bijvoorbeeld instanties geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen geïnd en belastingaangiften opgemaakt. De RegisterExecuteur zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.

  Kosten besparen

  Het inschakelen van de RegisterExecuteur kan leiden tot kostenbesparingen. De RegisterExecuteur zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies. De RegisterExecuteur kan ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting verzorgen. Hij is zeer ervaren in het doen van deze aangiften.

  Voorkom conflicten

  Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

  De RegisterExecuteur kan helpen deze conflicten te voorkomen doordat hij onpartijdig en onafhankelijk is. De RegisterExecuteur zorgt voor een open en duidelijke afwikkeling.

  Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken doordat de RegisterExecuteur gebruik maakt van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam heeft op deze manier doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

  digitaal nalatenschapsdossier

  De RegisterExecuteur maakt bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. In dit nalatenschapsdossier worden alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Via uw persoonlijke inloggegevens hebben de erfgenamen doorlopend inzage in dit dossier, zodat de afwikkeling van de nalatenschap gevolgd kan worden.
  Ook de communicatie van de RegisterExecuteur met alle betrokkenen vindt plaats via dit nalatenschapsdossier.

  Kosten besparen

  Het inschakelen van de RegisterExecuteur kan leiden tot kostenbesparingen. De RegisterExecuteur zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies. De RegisterExecuteur kan ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting verzorgen. Hij is zeer ervaren in het doen van deze aangiften.

  Wilt u uw digitaal nalatenschapsdossier inzien? Log dan via onderstaande knop in.

  Lees meer over wat de RegisterExecuteur voor u kan betekenen in onze kennisbank.

 • Mediator

 • Mediator

  Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

  De mediator aangesloten bij RegisterExecuteur Limburg kan helpen deze conflicten te voorkomen doordat hij onpartijdig en onafhankelijk is. RegisterExecuteur Limburg zorgt voor een open en duidelijke afwikkeling.

  Bespreek je dit voor iemands overlijden, dan voorkom je een conflict bij het afwikkelen van een nalatenschap. Je legt dan voor het overlijden al vast hoe de erfenis verdeeld gaat worden.

  Zijn de nabestaanden al in een conflict verzeild geraakt, dan kan het inschalen van een mediator een effectieve oplossing bieden voor álle nabestaanden. Houdt wel rekening met de volgende aspecten:

  Heeft de mediator de ideale verdeling van de erfenis gevonden? Dan legt hij deze vast in een overeenkomst, dit noemt men een vaststellingsovereenkomst.  Daarin kunt u afspreken wat u maar wilt, zolang de afspraken tenminste redelijk zijn.

  Een mediator kan afwijken van de wettelijke regeling over het erfrecht. Uw mediator zal u dan informeren over de consequenties en gevolgen, die deze afwijking heeft.

  Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken doordat er gebruik wordt gemaakt van het persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam heeft op deze manier doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

  Met het inschakelen van een mediator kunt u voorkomen dat u de rechter moet vragen hoe de bezittingen moeten worden verdeeld. Een gang naar de rechter kost heel veel tijd en is duur, al helemaal als één van de partijen niet tevreden is met de uitspraak en hoger beroep instelt. Bovendien levert een vonnis lang niet altijd een wenselijke oplossing op.

  Lees meer over wat mediator voor u kan betekenen in onze kennisbank.

 • Bewindvoerder

 • Bewindvoerder

  Als bewindvoerder kunt u te maken krijgen met de afwikkeling van een nalatenschap  Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt is overleden. U zult dan op zoek moeten gaan naar de erfgenamen om rekening en verantwoording af te kunnen leggen en de goederen over te dragen.

  Bij het overlijden van de cliënt eindigt het bewind en daarmee eindigen ook de taken van de bewindvoerder.

  De wet bepaalt wel dat een gewezen bewindvoerder verplicht blijft om datgene te doen, wat niet  kan worden uitgesteld, totdat degene die tot het beheer van de goederen bevoegd is, dit heeft aanvaard. In zekere zin heeft de bewindvoerder dus ook na het eindigen van het bewind een zorgplicht. De bewindvoerder mag dus niets meer maar moet wel zorgen, dat maakt het heel tegenstrijdig.

  Uw cliënt is zelf erfgenaam

  Daarnaast kan het zijn dat u als bewindvoerder een cliënt heeft, die erfgenaam is in een nalatenschap en dat u als bewindvoerder hierdoor verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van een nalatenschap. Niet alleen is dat een tijdrovende en ingewikkelde klus. Het brengt ook, financiële risico’s met zich mee, als u door onvoldoende kennis verkeerde beslissingen maakt.

  Als u als bewindvoerder weet of vermoedt dat uw cliënt aanspraak kan maken op een nalatenschap, dan zult u daar nader onderzoek naar moeten doen. Uw cliënt kan bijvoorbeeld tot erfgenaam zijn benoemd of recht hebben op een legitieme portie. Het kan zijn dat aan uw client een legaat toekomt of dat hij andere wettelijke rechten kan uitoefenen. In het geval uw cliënt recht heeft op een legaat of op een legitieme portie, treedt u namens uw cliënt op als schuldeiser van de nalatenschap.

  Als er geen executeur is, dan kan het verstandig zijn om een vereffenaar te laten benoemen. U voorkomt daarmee dat u als bewindvoerder zelf de nalatenschap moet afwikkelen.

  Lees meer over wat een bewindvoerder voor u kan betekenen in onze kennisbank.

 • Fiscaal adviseur

 • Fiscaal adviseur

  Als een familielid is overleden, moet er ook op fiscaal gebied het nodige geregeld worden. De erfgenamen krijgen te maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting en de erfbelasting. De Belastingdienst zal hiervoor in de meeste gevallen zelf contact opnemen met de erfgenamen. Gebeurt dit niet, dan is het verstandig om zelf aan de bel te trekken.

  Inkomstenbelasting

  Als iemand is overleden, hoeft er vanaf dat moment geen inkomstenbelasting meer betaald te worden. De erfgenamen moeten nog wel afrekenen over het inkomen en de bezittingen tot de dag van het overlijden. Om dit te kunnen doen stuurt de Belastingdienst het zogenaamde F-formulier, een papieren aangiftebiljet die ook wel de slotaangifte genoemd wordt. Meestal ontvangen de erfgenamen dit formulier binnen drie maanden na het overlijden. Een fiscaal adviseur beschikt over software en kan hierdoor de F-aangifte digitaal indienen bij de belastingdienst.

  Erfbelasting

  Krijgt u als erfgenaam een erfenis, dan moet u hier meestal ook erfbelasting over betalen. Hoe meer verwantschap er tussen u en de overledene bestaat, hoe hoger de vrijstelling. Als erfgenamen kunt u  ervoor kiezen om samen aangifte te doen of apart.  U heeft acht maanden de tijd om de aangifte te regelen, heeft u meer tijdig dan moet er uitstel aangevraagd worden. Let er op wel of dat de Belastingdienst dan heffingsrente in rekening brengt. De uitnodiging tot het doen van aangifte erfbelasting ontvang de erfgenamen automatisch. Het is mogelijk om digitaal aangifte te doen. Krijgt u een legaat of is er een uitkering van een levensverzekering, dan zal hier ook aangifte van moeten worden gedaan.

  Is er via een testament een executeur aangewezen, of hebben de erfgenamen iemand een volmacht verleend om namens hen de nalatenschap af te wikkelen, dan is deze persoon degene die namens alle erfgenamen de aangifte erfbelasting moet verzorgen.

  Bij de aangifte erfbelasting moet de hoogte van de erfenis bepaalt worden. De waarde van de erfenis is de waarde van alle bezittingen min alle schulden op het moment van overlijden. Daarbij moet er nog rekening gehouden worden met schulden en vorderingen die pas na het overlijden ontstaan en eventuele eerdere nalatenschappen die van invloed kunnen zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het eerste overlijden van een ouder, waardoor een overbedeling is ontstaan.

  Erfgenamen voor wie de RegisterExecuteur Limburg de aangifte doet, betalen vaak minder erfbelasting door de actuele kennis van aftrekposten.

   

  Lees meer over wat een fiscaal adviseur voor u kan betekenen in onze kennisbank.

 • Advocaat

 • Advocaat

  Wanneer het u als erfgenamen samen niet lukt om tot oplossingen te komen in conflictsituaties, is het wenselijk een advocaat in de arm te nemen. Deze vertelt u precies welke rechten en plichten het erfrecht u als erfgenaam geeft. Ook kan deze u meer vertellen over de rechtsgeldigheid van documenten, die door een overledene zijn opgesteld.

  Normaliter wordt hierbij gekeken naar het testament dat de overledene heeft opgesteld.

  Mocht er geen testament zijn, dan wordt gekeken naar de wettelijke regels. Een advocaat biedt hier ondersteuning bij om conflicten op te lossen of uit de weg te gaan.

  Vaak zien we dat er sprake is van een gevoel van onrecht bij de nabestaanden dat volgens hen rechtgezet moet worden. De vraag is echter of dat ook juridisch haalbaar is.

  Een rechter oordeelt namelijk niet op basis van emoties of gevoel maar alleen op basis van feiten en de wet.

  Lees meer over wat een advocaat voor u kan betekenen in onze kennisbank.

 • Notaris

 • Notaris

  Een misverstand is dat de notaris die het testament van de overleden erflater heeft opgemaakt ook de erfenis gaat verdelen. De notaris die het testament heeft gemaakt neemt geen contact op met de erfgenamen na het overlijden van de erflater. Dat doet de notaris alleen als hij is aangewezen als executeur in het testament.

  De notaris gaat niet automatisch iets doen en de erfgenamen moeten het zelf onderling regelen. De notaris heeft geen actieve rol in de afhandeling van een erfenis.

  Er is in Nederland niemand die actief de erfgenamen benadert als er iemand is overleden. Niemand gaat de erfenis afhandelen, zonder opdracht. Ook gaat niemand actief op zoek naar een testament of naar de daarin opgenomen erfgenamen.

  Wilt u dus iets weten over een overledene, of een testament, dan moet u zelf hierna op zoek. In films zie je vaker gebeuren dat erfgenamen door de notaris opgeroepen worden, waarbij de notaris het testament openmaakt. Echter is dit in Nederland alleen het geval als de erfgenamen zelf een notaris inschakelen. Bijvoorbeeld om een Verklaring van Erfrecht op te stellen.

  Niet elke notaris is ook executeur. Er zijn steeds meer notariskantoren die er bewust voor kiezen om zelf geen nalatenschappen af te wikkelen. Wel is elk notariskantoor bevoegd om een testament, levenstestament of Verklaring van Erfrecht op te stellen.

  Lees meer over wat een notaris voor u kan betekenen in onze kennisbank.

 • Uitvaartondernemer

 • uitvaartondernemer

  Een uitvaartondernemer, of begrafenisondernemer genoemd, is een dienstverlener die nabestaanden helpt met de organisatie en uitvoering van de uitvaart. Verder geeft een uitvaartverzorger advies over praktische zaken rondom de uitvaart.

  Een uitvaartverzorger zal nabestaanden in deze moeilijke tijd zowel voor, tijdens, als na de uitvaart bijstaan. Zo kunnen nabestaanden met de rouwverwerking bezig zijn i.p.v. met de organisatie en uitvoering van de uitvaart.

  Wanneer iemand komt te overlijden zorgt de uitvaartondernemer dat de nabestaanden er niet alleen voor staan. De uitvaartondernemer is de steun en toeverlaat tijdens het regelen van de uitvaart.

  Hij helpt om op een mooie en persoonlijke manier afscheid te nemen. De uitvaartondernemer zal in een persoonlijk gesprek alle uitvaartwensen doornemen.

  Een goede uitvaartondernemer zal ook ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met een bepaald budget. Deze zal hierbij advies geven welke keuzes het best gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat de rekening achteraf een verrassing zal zijn. Het kan ook zijn dat de overledene al zijn of haar wensen al heeft laten vastleggen. In dat geval zal de uitvaartondernemer aangeven hoe de overledene zijn of haar uitvaart wenst. De uitvaartondernemer zal de nabestaanden dan informeren en de laatste details met u doornemen.

  Opdrachtgever

  De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaartondernemer en alle andere ontstane kosten tijdens de uitvaart. Dit betekent dat de nabestaanden altijd verantwoordelijk gesteld worden voor de betaling. Omdat de nabestaanden niet direct over uw erfenis kunnen beschikken, dienen zij de kosten eerst zelf voor te schieten. Het is dus wenselijk om hiervoor een verzekering af te sluiten.

  Lees meer over wat een uitvaartondernemer voor u kan betekenen in onze kennisbank.

 • Financieel adviseur

 • Financieel adviseur

  Het overlijden van een dierbare is een emotionele periode waarin veel op u afkomt. Er is een nieuwe realiteit waaraan u invulling moet geven, vaak ook financieel. Naast het afwikkelen van de nalatenschap, het verwerken van het enorme verlies moeten ook de dagelijkse financiële zaken wel doorlopen. In de praktijk zien we vaak dat een van partners zich met geldzaken heeft bezig gehouden.

  U staat voor veel vraagstukken waar u nog geen antwoord op heeft.

  Bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een overlijden is het verstandig om uw financiële situatie te bespreken met een financieel adviseur. Hij bekijkt alle zaken samen met u, om weer een basis te creëren voor een verdere toekomst.

  Hij helpt u bij het uitkeren van overlijdensrisicoverzekeringen, eventueel verpand aan uw hypotheek. Hierdoor is het voordat u deze belangrijke keuze maakt duidelijk, wat de gevolgen is voor de hoogte van de erfdelen van de erfgenamen en daardoor de te betalen erfbelasting. Is er onvoldoende spaargeld dan kan er wellicht een andere keuze gemaakt worden.

  Daarnaast adviseert een financieel adviseur over het aanpassen van uw bestaande verzekeringen, en andere financiële producten die u wellicht heeft lopen.

  Lees meer over wat een financieel adviseur voor u kan betekenen in onze kennisbank.

 • Boedel beheer

 • Boedel beheer

  Een woning leegruimen na een overlijden kan een moeilijke klus zijn. U bent net iemand verloren en hebt wellicht al veel voor de uitvaart moeten regelen. Nu moet er ook nog alles rondom de woningontruiming regelen. Het is handig om bij het leegruimen van de woning één iemand te hebben die alles coördineert. Uiteraard kun je met meerdere mensen samen het huis leegruimen, maar het is overzichtelijker als er centrale coördinatie is.

  De erfgenamen zijn in principe verantwoordelijk voor het leegruimen van de woning en de bijkomende kosten. Wilt u dit niet, dan kunt u de nalatenschap verwerpen of beneficiair aanvaarden. Besluit u om toch spullen van de overledene voor uzelf te houden en uit het huis van de overledene mee te nemen? Dan wordt dit alsnog gezien als een gedraging waardoor u de nalatenschap zuiver aanvaardt.

  Als u als erfgenaam geen actie neemt in het geval van een huurhuis, dan gaat de verhuurder over tot ontruiming en heeft hij het recht om de kosten van de ontruiming te verhalen op de erfgenamen van de huurder.

  Administratie bewaren

  Naast spullen zult u in het huis ook administratieve zaken aantreffen. Nu heeft u wellicht de neiging om een groot gedeelte van de papiermassa meteen weg te gooien. Maar loop het toch rustig even door of bewaar dit tot een later moment. Zorg ervoor dat u belangrijke documenten goed bewaart. Deze kunt u namelijk nodig hebben om de administratieve zaken netjes af te kunnen handelen. Dus gooi deze niet zomaar weg.

  Lees meer over wat een uitvaartondernemer voor u kan betekenen in onze kennisbank.

Hypotheek adviseur

Na overlijden loopt de hypotheek gewoon door. De erfgenamen erven de hypotheekschuld met de daarbij behorende rente. Zij zijn dan ook verplicht om de maandelijkse hypotheeklasten te voldoen.

Het is vervolgens aan de erfgenamen om te besluiten wat er met het huis gebeurt. Zij kunnen er voor kiezen de woning en bijbehorende hypotheek aan te houden, maar verkopen is natuurlijk ook altijd mogelijk. De overwaarde of een eventuele restschuld zijn voor rekening van de erfgenamen.

Tegenwoordig zijn er steeds meer geldverstrekkers, die de voorwaarden bij een overlijden hebben aangepast, gelukkig in positieve zin ! Hierdoor mag er binnen een vastgestelde periode na het overlijden steeds vaker boetevrij een renteaanpassing ingediend worden.

Overlijdensrisico-verzekering

Als aan de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld, kan de hypotheek gedeeltelijk of geheel worden beëindigd. Niet elke uitkering van een overlijdensrisicoverzekering mag zomaar kosteloos ingelost worden op de hypotheek, ook al is deze verpand aan de hypotheek.  Dit is niet bij elke geldverstrekker gelijk, hier zijn wel de specifieke voorwaarden van de geldverstrekker van toepassing.

Daarbij heeft de wijze waarop de uitkering uitbetaald wordt mogelijk invloed op de hoogte van de nalatenschap en dus op de hoogte van de erfdelen voor de erfgenamen. Wat weer gevolgen heeft voor de hoogte van de te betalen erfbelasting.

Het is dus belangrijk om eerst inzicht hierin te krijgen, alvorens de erfgenamen een keuze maken hoe zij de erfenis aanvaarden.

Lees meer over wat de hypotheek adviseur voor u kan betekenen in onze kennisbank.

RegisterExecuteur

Na het overlijden is er een nalatenschap van bezittingen en schulden die wordt verdeeld onder de erfgenamen. De afwikkeling van de nalatenschap, inclusief de verdeling, is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Zij nemen samen de beslissingen. Of door een executeur, dit moet dan bepaald zijn in een testament.  Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen.  Zo kunnen de erfgenamen of de benoemde executeur bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. De RegisterExecuteur is een deskundige op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Door het inschakelen van de RegisterExecuteur worden de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die hierbij komen kijken voor u geregeld. De RegisterExecuteur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde. Zo maakt de RegisterExecuteur zo spoedig mogelijk een inventarisatie van de nalatenschap. Verder worden bijvoorbeeld instanties geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen geïnd en belastingaangiften opgemaakt. De RegisterExecuteur zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.

Kosten besparen

Het inschakelen van de RegisterExecuteur kan leiden tot kostenbesparingen. De RegisterExecuteur zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies. De RegisterExecuteur kan ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting verzorgen. Hij is zeer ervaren in het doen van deze aangiften.

Voorkom conflicten

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

De RegisterExecuteur kan helpen deze conflicten te voorkomen doordat hij onpartijdig en onafhankelijk is. De RegisterExecuteur zorgt voor een open en duidelijke afwikkeling.

Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken doordat de RegisterExecuteur gebruik maakt van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam heeft op deze manier doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

digitaal nalatenschapsdossier

De RegisterExecuteur maakt bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. In dit nalatenschapsdossier worden alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Via uw persoonlijke inloggegevens hebben de erfgenamen doorlopend inzage in dit dossier, zodat de afwikkeling van de nalatenschap gevolgd kan worden.
Ook de communicatie van de RegisterExecuteur met alle betrokkenen vindt plaats via dit nalatenschapsdossier.

Kosten besparen

Het inschakelen van de RegisterExecuteur kan leiden tot kostenbesparingen. De RegisterExecuteur zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies. De RegisterExecuteur kan ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting verzorgen. Hij is zeer ervaren in het doen van deze aangiften.

Wilt u uw digitaal nalatenschapsdossier inzien? Log dan via onderstaande knop in.

Lees meer over wat de RegisterExecuteur voor u kan betekenen in onze kennisbank.

Mediator

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

De mediator aangesloten bij RegisterExecuteur Limburg kan helpen deze conflicten te voorkomen doordat hij onpartijdig en onafhankelijk is. RegisterExecuteur Limburg zorgt voor een open en duidelijke afwikkeling.

Bespreek je dit voor iemands overlijden, dan voorkom je een conflict bij het afwikkelen van een nalatenschap. Je legt dan voor het overlijden al vast hoe de erfenis verdeeld gaat worden.

Zijn de nabestaanden al in een conflict verzeild geraakt, dan kan het inschalen van een mediator een effectieve oplossing bieden voor álle nabestaanden. Houdt wel rekening met de volgende aspecten:

Heeft de mediator de ideale verdeling van de erfenis gevonden? Dan legt hij deze vast in een overeenkomst, dit noemt men een vaststellingsovereenkomst.  Daarin kunt u afspreken wat u maar wilt, zolang de afspraken tenminste redelijk zijn.

Een mediator kan afwijken van de wettelijke regeling over het erfrecht. Uw mediator zal u dan informeren over de consequenties en gevolgen, die deze afwijking heeft.

Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken doordat er gebruik wordt gemaakt van het persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam heeft op deze manier doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

Met het inschakelen van een mediator kunt u voorkomen dat u de rechter moet vragen hoe de bezittingen moeten worden verdeeld. Een gang naar de rechter kost heel veel tijd en is duur, al helemaal als één van de partijen niet tevreden is met de uitspraak en hoger beroep instelt. Bovendien levert een vonnis lang niet altijd een wenselijke oplossing op.

Lees meer over wat mediator voor u kan betekenen in onze kennisbank.

Bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt u te maken krijgen met de afwikkeling van een nalatenschap  Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt is overleden. U zult dan op zoek moeten gaan naar de erfgenamen om rekening en verantwoording af te kunnen leggen en de goederen over te dragen.

Bij het overlijden van de cliënt eindigt het bewind en daarmee eindigen ook de taken van de bewindvoerder.

De wet bepaalt wel dat een gewezen bewindvoerder verplicht blijft om datgene te doen, wat niet  kan worden uitgesteld, totdat degene die tot het beheer van de goederen bevoegd is, dit heeft aanvaard. In zekere zin heeft de bewindvoerder dus ook na het eindigen van het bewind een zorgplicht. De bewindvoerder mag dus niets meer maar moet wel zorgen, dat maakt het heel tegenstrijdig.

Uw cliënt is zelf erfgenaam

Daarnaast kan het zijn dat u als bewindvoerder een cliënt heeft, die erfgenaam is in een nalatenschap en dat u als bewindvoerder hierdoor verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van een nalatenschap. Niet alleen is dat een tijdrovende en ingewikkelde klus. Het brengt ook, financiële risico’s met zich mee, als u door onvoldoende kennis verkeerde beslissingen maakt.

Als u als bewindvoerder weet of vermoedt dat uw cliënt aanspraak kan maken op een nalatenschap, dan zult u daar nader onderzoek naar moeten doen. Uw cliënt kan bijvoorbeeld tot erfgenaam zijn benoemd of recht hebben op een legitieme portie. Het kan zijn dat aan uw client een legaat toekomt of dat hij andere wettelijke rechten kan uitoefenen. In het geval uw cliënt recht heeft op een legaat of op een legitieme portie, treedt u namens uw cliënt op als schuldeiser van de nalatenschap.

Als er geen executeur is, dan kan het verstandig zijn om een vereffenaar te laten benoemen. U voorkomt daarmee dat u als bewindvoerder zelf de nalatenschap moet afwikkelen.

Lees meer over wat een bewindvoerder voor u kan betekenen in onze kennisbank.

Fiscaal adviseur

Als een familielid is overleden, moet er ook op fiscaal gebied het nodige geregeld worden. De erfgenamen krijgen te maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting en de erfbelasting. De Belastingdienst zal hiervoor in de meeste gevallen zelf contact opnemen met de erfgenamen. Gebeurt dit niet, dan is het verstandig om zelf aan de bel te trekken.

Inkomstenbelasting

Als iemand is overleden, hoeft er vanaf dat moment geen inkomstenbelasting meer betaald te worden. De erfgenamen moeten nog wel afrekenen over het inkomen en de bezittingen tot de dag van het overlijden. Om dit te kunnen doen stuurt de Belastingdienst het zogenaamde F-formulier, een papieren aangiftebiljet die ook wel de slotaangifte genoemd wordt. Meestal ontvangen de erfgenamen dit formulier binnen drie maanden na het overlijden. Een fiscaal adviseur beschikt over software en kan hierdoor de F-aangifte digitaal indienen bij de belastingdienst.

Erfbelasting

Krijgt u als erfgenaam een erfenis, dan moet u hier meestal ook erfbelasting over betalen. Hoe meer verwantschap er tussen u en de overledene bestaat, hoe hoger de vrijstelling. Als erfgenamen kunt u  ervoor kiezen om samen aangifte te doen of apart.  U heeft acht maanden de tijd om de aangifte te regelen, heeft u meer tijdig dan moet er uitstel aangevraagd worden. Let er op wel of dat de Belastingdienst dan heffingsrente in rekening brengt. De uitnodiging tot het doen van aangifte erfbelasting ontvang de erfgenamen automatisch. Het is mogelijk om digitaal aangifte te doen. Krijgt u een legaat of is er een uitkering van een levensverzekering, dan zal hier ook aangifte van moeten worden gedaan.

Is er via een testament een executeur aangewezen, of hebben de erfgenamen iemand een volmacht verleend om namens hen de nalatenschap af te wikkelen, dan is deze persoon degene die namens alle erfgenamen de aangifte erfbelasting moet verzorgen.

Bij de aangifte erfbelasting moet de hoogte van de erfenis bepaalt worden. De waarde van de erfenis is de waarde van alle bezittingen min alle schulden op het moment van overlijden. Daarbij moet er nog rekening gehouden worden met schulden en vorderingen die pas na het overlijden ontstaan en eventuele eerdere nalatenschappen die van invloed kunnen zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het eerste overlijden van een ouder, waardoor een overbedeling is ontstaan.

Erfgenamen voor wie de RegisterExecuteur Limburg de aangifte doet, betalen vaak minder erfbelasting door de actuele kennis van aftrekposten.

 

Lees meer over wat een fiscaal adviseur voor u kan betekenen in onze kennisbank.

Advocaat

Wanneer het u als erfgenamen samen niet lukt om tot oplossingen te komen in conflictsituaties, is het wenselijk een advocaat in de arm te nemen. Deze vertelt u precies welke rechten en plichten het erfrecht u als erfgenaam geeft. Ook kan deze u meer vertellen over de rechtsgeldigheid van documenten, die door een overledene zijn opgesteld.

Normaliter wordt hierbij gekeken naar het testament dat de overledene heeft opgesteld.

Mocht er geen testament zijn, dan wordt gekeken naar de wettelijke regels. Een advocaat biedt hier ondersteuning bij om conflicten op te lossen of uit de weg te gaan.

Vaak zien we dat er sprake is van een gevoel van onrecht bij de nabestaanden dat volgens hen rechtgezet moet worden. De vraag is echter of dat ook juridisch haalbaar is.

Een rechter oordeelt namelijk niet op basis van emoties of gevoel maar alleen op basis van feiten en de wet.

Lees meer over wat een advocaat voor u kan betekenen in onze kennisbank.

Notaris

Een misverstand is dat de notaris die het testament van de overleden erflater heeft opgemaakt ook de erfenis gaat verdelen. De notaris die het testament heeft gemaakt neemt geen contact op met de erfgenamen na het overlijden van de erflater. Dat doet de notaris alleen als hij is aangewezen als executeur in het testament.

De notaris gaat niet automatisch iets doen en de erfgenamen moeten het zelf onderling regelen. De notaris heeft geen actieve rol in de afhandeling van een erfenis.

Er is in Nederland niemand die actief de erfgenamen benadert als er iemand is overleden. Niemand gaat de erfenis afhandelen, zonder opdracht. Ook gaat niemand actief op zoek naar een testament of naar de daarin opgenomen erfgenamen.

Wilt u dus iets weten over een overledene, of een testament, dan moet u zelf hierna op zoek. In films zie je vaker gebeuren dat erfgenamen door de notaris opgeroepen worden, waarbij de notaris het testament openmaakt. Echter is dit in Nederland alleen het geval als de erfgenamen zelf een notaris inschakelen. Bijvoorbeeld om een Verklaring van Erfrecht op te stellen.

Niet elke notaris is ook executeur. Er zijn steeds meer notariskantoren die er bewust voor kiezen om zelf geen nalatenschappen af te wikkelen. Wel is elk notariskantoor bevoegd om een testament, levenstestament of Verklaring van Erfrecht op te stellen.

Lees meer over wat een notaris voor u kan betekenen in onze kennisbank.

uitvaartondernemer

Een uitvaartondernemer, of begrafenisondernemer genoemd, is een dienstverlener die nabestaanden helpt met de organisatie en uitvoering van de uitvaart. Verder geeft een uitvaartverzorger advies over praktische zaken rondom de uitvaart.

Een uitvaartverzorger zal nabestaanden in deze moeilijke tijd zowel voor, tijdens, als na de uitvaart bijstaan. Zo kunnen nabestaanden met de rouwverwerking bezig zijn i.p.v. met de organisatie en uitvoering van de uitvaart.

Wanneer iemand komt te overlijden zorgt de uitvaartondernemer dat de nabestaanden er niet alleen voor staan. De uitvaartondernemer is de steun en toeverlaat tijdens het regelen van de uitvaart.

Hij helpt om op een mooie en persoonlijke manier afscheid te nemen. De uitvaartondernemer zal in een persoonlijk gesprek alle uitvaartwensen doornemen.

Een goede uitvaartondernemer zal ook ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met een bepaald budget. Deze zal hierbij advies geven welke keuzes het best gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat de rekening achteraf een verrassing zal zijn. Het kan ook zijn dat de overledene al zijn of haar wensen al heeft laten vastleggen. In dat geval zal de uitvaartondernemer aangeven hoe de overledene zijn of haar uitvaart wenst. De uitvaartondernemer zal de nabestaanden dan informeren en de laatste details met u doornemen.

Opdrachtgever

De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaartondernemer en alle andere ontstane kosten tijdens de uitvaart. Dit betekent dat de nabestaanden altijd verantwoordelijk gesteld worden voor de betaling. Omdat de nabestaanden niet direct over uw erfenis kunnen beschikken, dienen zij de kosten eerst zelf voor te schieten. Het is dus wenselijk om hiervoor een verzekering af te sluiten.

Lees meer over wat een uitvaartondernemer voor u kan betekenen in onze kennisbank.

Financieel adviseur

Het overlijden van een dierbare is een emotionele periode waarin veel op u afkomt. Er is een nieuwe realiteit waaraan u invulling moet geven, vaak ook financieel. Naast het afwikkelen van de nalatenschap, het verwerken van het enorme verlies moeten ook de dagelijkse financiële zaken wel doorlopen. In de praktijk zien we vaak dat een van partners zich met geldzaken heeft bezig gehouden.

U staat voor veel vraagstukken waar u nog geen antwoord op heeft.

Bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een overlijden is het verstandig om uw financiële situatie te bespreken met een financieel adviseur. Hij bekijkt alle zaken samen met u, om weer een basis te creëren voor een verdere toekomst.

Hij helpt u bij het uitkeren van overlijdensrisicoverzekeringen, eventueel verpand aan uw hypotheek. Hierdoor is het voordat u deze belangrijke keuze maakt duidelijk, wat de gevolgen is voor de hoogte van de erfdelen van de erfgenamen en daardoor de te betalen erfbelasting. Is er onvoldoende spaargeld dan kan er wellicht een andere keuze gemaakt worden.

Daarnaast adviseert een financieel adviseur over het aanpassen van uw bestaande verzekeringen, en andere financiële producten die u wellicht heeft lopen.

Lees meer over wat een financieel adviseur voor u kan betekenen in onze kennisbank.

Boedel beheer

Een woning leegruimen na een overlijden kan een moeilijke klus zijn. U bent net iemand verloren en hebt wellicht al veel voor de uitvaart moeten regelen. Nu moet er ook nog alles rondom de woningontruiming regelen. Het is handig om bij het leegruimen van de woning één iemand te hebben die alles coördineert. Uiteraard kun je met meerdere mensen samen het huis leegruimen, maar het is overzichtelijker als er centrale coördinatie is.

De erfgenamen zijn in principe verantwoordelijk voor het leegruimen van de woning en de bijkomende kosten. Wilt u dit niet, dan kunt u de nalatenschap verwerpen of beneficiair aanvaarden. Besluit u om toch spullen van de overledene voor uzelf te houden en uit het huis van de overledene mee te nemen? Dan wordt dit alsnog gezien als een gedraging waardoor u de nalatenschap zuiver aanvaardt.

Als u als erfgenaam geen actie neemt in het geval van een huurhuis, dan gaat de verhuurder over tot ontruiming en heeft hij het recht om de kosten van de ontruiming te verhalen op de erfgenamen van de huurder.

Administratie bewaren

Naast spullen zult u in het huis ook administratieve zaken aantreffen. Nu heeft u wellicht de neiging om een groot gedeelte van de papiermassa meteen weg te gooien. Maar loop het toch rustig even door of bewaar dit tot een later moment. Zorg ervoor dat u belangrijke documenten goed bewaart. Deze kunt u namelijk nodig hebben om de administratieve zaken netjes af te kunnen handelen. Dus gooi deze niet zomaar weg.

Lees meer over wat een uitvaartondernemer voor u kan betekenen in onze kennisbank.

De meest voorkomende vragen hebben wij voor u verzameld in de kennisbank. Staat uw vraag er nog niet bij, neem dan gerust contact op met een van onze professionals.

Professionals

Doordat alle professionals met hetzelfde Digitaal Nalatenschapsdossier werken, is er overleg tussen de betrokken adviseurs. Bij RegisterExecuteur Limburg is alles in huis, met één aanspreekpunt die u volledige situatie en nalatenschap in beeld heeft en daar waar nodig u volledig adviseert.

dennis_vaessen
Woningontruiming
john_neyendorff_2023
Glasbewassing, Schoonmaak & onderhoud
rachel_ghijsen
Professional Organizer
sanne_snel
Mediator
ricardo_raike
Financieel adviseur, Mediator
raifa
RegisterExecuteur, Bewindvoerder
marco_md
Financieel adviseur, Fiscaal adviseur
_dsc6548-kim_vs
Financieel adviseur, Fiscaal adviseur, RegisterExecuteur, Bewindvoerder, Hypotheek adviseur